Polityką Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://bitsecurity.pl/

INFORMACJE OGÓLNE

Serwis internetowy https://bitsecurity.pl/ dalej w treści – Serwis prowadzony jest przez SKY SECURITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, lok.115, kod pocztowy 01-171, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000905298, NIP: 5272961124, REGON: 389198147

Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą serwisu internetowego https://bitsecurity.pl/ jest SKY SECURITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, dalej w treści – Administrator.

Dane osobowe zbierane przez SKY SECURITY za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej w treści RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maj a2018 r. (Dz. U. poz 2018.1000) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2013r. poz. 1422).

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

Serwis przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Serwis podczas wypełniania stosownych formularzy w Serwisie.

§ 1 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

a) rejestracji w Serwisie: utworzenia indywidualnego konta, zarządzania tym kontem, złożenia zamówienia

podstawa prawna: pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem rejestracji i założenia konta internetowego, dalej poprzez akceptacje regulaminu Użytkownik zawiera z nami Umowę i w związku z zawartą umową, wykonujemy wszelkie czynności związane z prowadzeniem jego konta internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie niezbędnych danych osobowych celem rejestracji konta internetowego odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji i realizacji zakupu.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; imię i nazwisko.

Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w każdym momencie, na zasadach opisanych w §6.

czas przetwarzania danych: czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą można wycofać w każdym momencie.

b) złożenia zamówienia bez rejestracji konta

podstawa prawna: pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem realizacji zamówienia. Dalej przekazujemy dane osobowe Użytkownika partnerom Administratora wskazanym w pkt. 2 §4 celem wykonywania i realizacji zamówienia.

Podanie niezbędnych danych osobowych celem wykonania i realizacji zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania i realizacji zamówienia.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu. Przedsiębiorcy dodatkowo, do zaznaczonych w zdaniu poprzednim danych, podają: firmę Przedsiębiorcy; numer NIP.

czas przetwarzania danych: do czasu realizacji zamówienia lub do wycofania zgody przez Użytkownika.

c) sprzedaży towaru lub zamówienia usługi świadczonej przez Administratora

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie zapisów umowy zawartej wskutek zakupu towaru lub/ i usług. Dalej przekazujemy dane osobowe Użytkownika partnerom Administratora wskazanym w pkt. 2 §4 celem wykonywania i realizacji zamówienia.

Podanie niezbędnych danych osobowych celem wykonania i realizacji zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania i realizacji zamówienia.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu. Przedsiębiorcy dodatkowo, do zaznaczonych w zdaniu poprzednim danych, podają: firmę Przedsiębiorcy; numer NIP.

czas przetwarzania danych: pod czas korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny dla wykonania umowy.

d) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter)

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie adresu e-mail będzie skutkowało niemożliwością wysyłania Newslettera.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; imię i nazwisko.

czas przetwarzania danych: do wycofania zgody przez Użytkownika.

e) przedstawienia oferty marketingowej poprzez skontaktowania się z Użytkownikiem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie adresu numeru telefonu i e-mail Użytkownik nie otrzyma od nas informacji o naszych nowych usługach, czy promocjach. Niepodanie numeru telefonu i adresu e-mail nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji konta, czy wykonania usługi.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; numeru telefonu; imię i nazwisko.

czas przetwarzania danych: okres trwania akcji marketingowej lub do wycofania zgody przez Użytkownika.

f) wypełnienia procesu reklamacyjnego

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu. W przypadku Przedsiębiorstw: firmę Przedsiębiorcy; numer KRS; numer NIP; numer REGON.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu, PESEL. W przypadku Przedsiębiorstw: firmę Przedsiębiorcy; numer KRS; numer NIP; numer REGON.

czas przetwarzania danych: okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

g) realizacji przysługującego Administratoru prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona swoich praw.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu, PESEL. W przypadku Przedsiębiorstw: firmę Przedsiębiorcy; numer KRS; numer NIP; numer REGON.

czas przetwarzania danych: okres dochodzenia roszczeń.

h) korzystania z usług: formularza kontaktowego w Serwisie lub zamieść opinię lub zapytaj o produkt

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie zapisów umow o korzystaniu formularza kontaktowego w Serwisie lub zamieść opinię lub zapytaj o produkt.

Podanie niezbędnych danych osobowych celem korzystania z usług: formularza kontaktowego w Serwisie lub zamieść opinię lub zapytaj o produkt odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania i realizacji zamówienia.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; numeru telefonu; imię i nazwisko.

czas przetwarzania danych: pod czas korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny dla wykonania umowy.

i) badania satysfakcji

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z produktów i usług SKY SECURITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie.

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; numeru telefonu; imię i nazwisko.

czas przetwarzania danych: okres badania.

j) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku podatkowego – np. wystawiania rachunków za wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

rodzaj przetwarzanych danych: adres e-mail; dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu, PESEL. W przypadku Przedsiębiorstw: firmę Przedsiębiorcy; numer KRS; numer NIP; numer REGON.

czas przetwarzania danych: okres niezbędny do wypełnienia obowiązku podatkowego.

2. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych np. Facebook. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych w celu promowania usług Administratora, Partnerów Administratora, informowania o wydarzeniach, promocjach, akcjach organizowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora.

5. W celu skorzystania z naszych usług należy w sposób wyraźny wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez naciśnięcie checkboxa z klauzulą zgody na przetwarzania danych osobowych.

6. Nie wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego pod czas zakładania konta lub bez zakładania konta, uniemożliwia Serwisu przyjąć zamówienia Użytkownika, tzn. Administrator nie będzie mógł zrealizować zamówienia użytkownika.

§ 2. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Prawo do wycofania zgody

W sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej wycofania w każdym momencie. Każdorazowo zostanie Użytkownik o tym poinformowany. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili Użytkownik może zażądać od Administratora informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora. Celem wykonania swojego prawa, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem info@bitdefenderpl.com oraz listownie na adres: SKY SECURITY Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, lok.115, kod pocztowy 01-171, Warszawa.

3. Prawo do przenoszenia

W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie zgody,  zawartej z Użytkownikiem umowy lub w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych, które Użytkownik poprzednie dostarczył Administratoru.

4. Prawo do sprostowania danych

Administrator przetwarza prawidłowe i aktualne dane osobowe, podane przez Użytkownika. Dane nieprawidłowe i nieaktualne Administrator usuwa. Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.  Użytkownik, który ma konto w Serwisie, może w każdym czasie edytować swoje dane osobowe podane na stronie.

5. Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili Użytkownik maże zgłosić żądanie usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Usunięcie danych osobowych Użytkownika nie będzie jednak możliwe, gdy:

Użytkownik ma nieuregulowane zobowiązańia finansowe wobec Administratora;

Użytkownik ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane częściowo;

Użytkownik ma zawartą i aktualną umowę z Administratorem;

przepisy prawa nakazują przetrzymywanie danych osobowych Użytkowników przez określony okres;

w przypadku transakcji w celach księgowych.

6. Prawo do ograniczenia

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach gdy:

Użytkownik kwestionujecie prawidłowość przetwarzanych przez Administratora danych osobowych – Administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do czasu sprawdzenia prawidłowości podanych danych;

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem – w tym przypadku Administrator ogranicza przetwarzanie danych osobowych na żądanie Użytkownika w przypadku sprzeciwu Użytkownika co do usunięcia danych osobowych,

Administrator już nie potrzebujemy danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale jest one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania – ograniczymy przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy są podstawy prawne po stronie Administratora nadrzędne wobec sprzeciwu Użytkownika.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika. Prawo, zaznaczone w zdaniu poprzednim, to przysługuje Użytkowniku w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane Użytkownika do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku złożenia sprzeciwu Administrator nie będzie od tego momentu przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Ponadto Użytkownik ma prawo do wycofania w każdym momencie swojej zgody na marketing bezpośredni.

8. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób naruszający przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem https://bitsecurity.pl/

Zebrane dane będą przetwarzane jedynie w celu zaznaczonymi w formularze.

Podczas wypełniania formularza, Użytkownik podaje w formularzu jedynie niezbędne dane do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP.

Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika ze Serwisu (dane eksploatacyjne):

oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych oraz oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Serwisu;

informacje o skorzystaniu przez Użytkownika ze Serwisu.

2. Użytkownik wypełniający formularz może fakultatywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od SKY SECURITY Sp. z o.o. wiadomości typu newsletter.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu newsletter zgodnie z treścią pkt. d ust. 1 §1, jest całkowicie dobrowolne oraz może zostać odwołane w każdej chwili poprzez przesłanie swojej rezygnacji zgodnie z treścią ust. 5 § 2.

§ 4. ODBIORCY DANYCH

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym lub podmiotom wykonującym zadnia publiczne w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem i na podstawie przepisów prawa.

2. Dane Klientów będą udostępniane odbiorcom, w tym:

  1. Mark Markowski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MARKEN Systemy Antywirusowe Marek Markowski” pod adresem: ul. Armii Krajowej 23/13, 81-366 Gdynia, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 913-130-57-85 oraz REGON: 191743230;

  2. S.C. BITDEFENDER S.R.L. official headquarters in 15A Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building, 9-12 floors, 6th District, Bucharest, Romania, registered in the Bucharest Trade Register with number J40/20427/2005, fiscal code RO18189442. Our Data Protection Officer can be found at the following contacts: Bitdefender’s Data Protection Office – dpo@bitdefender.com, Phone: 4021 -206.34.70;

  3. BIURO RACHUNKOWE HELP SP Z O. O. ul. Niemcewicza 26 lok. 135, 02-306, Warszawa, NIP: 7010477931.

3. Dane osobowe przechowujemy jedynie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

§ 5. POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies – zwane „ciasteczkami”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies, następnych typów:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Cookies wykorzystane w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika (po zalogowaniu) do Serwisu, tzn. Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analizy i badańia oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co daje możliwość ulepszanie struktury, zawartości i dopasowanie Serwisu do wygody Użytkowników.

Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Uzytkowników z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych a także tworzenia statystyk, w celu ustalenia w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych.

5. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

6. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce internetowej, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

7. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

8. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – HASŁO

1. Administrator zapewnia Użytkownikam Serwisu bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Uzytkownikaa w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 7. DANE KONTAKTOWE

1. W celu kontaktu z Administratorem Użytkownik musi wysłać korespondencję na adres e-mail: info@bitdefenderpl.com oraz listownie na adres: SKY SECURITY Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, lok.115, kod pocztowy 01-171, Warszawa.

2. Użytkownik przedmiocie swoich danych osobowych może bezpośrednio skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Użytkownik musi wysłać korespondencję na adres e-mail: info@bitdefenderpl.com

§ 8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

SKY SECURITY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności bądź aktualizacji poszczególnych jej zapisów w Serwisie.